English
تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۳, ۰۸:۲۴

گردش کار فروش انشعاب جدید

مراحل گردش کار واگذاری انشعاب آب

 

·    مراجعه متقاضی و تکمیل فرم درخواست انشعاب و تشکیل پرونده و نهیه مدارک مورد نیاز   

 

       خرید انشعاب برابر با اصل کردن تصویر مدارک و تعیین کد اشتراک 11 رقمی.

 

·    بررسی امکان واگذاری انشعاب آب ( نوشتن نام و نام خانوادگی و تاریخ و امضا تایید کننده   

 

        ضروری است)

 

·    مساحی( براساس مجوزهای ساخت و یا بازدید محلی)

 

·    ممیزی و انجام محاسبات  هزینه های برقراری انشعاب آب ، واریز هزینه های مربوطه  و صدور صورتحساب حقوق برقراری  انشعاب

 

·    تکمیل فرم ایجاد و ارسال به همراه پرونده به کامپیوتر جهت ثبت مشخصات توسط کامپیوتر و

 

      نگهداری تاراسال لاکشیت نصب و پس از آن مهر و امضا ثبت در کامپیوتر و ارسال به بایگانی.

 

·    تکمیل فرم نصب انشعاب و ارجاع به واحد نصب توسط مسئول امور مشترکین.

 

·    کنترل و تایید توسط مسئول امور مشترکین

 

·    کنترل توسط مدیر منطقه و تعیین نحوه پرداخت و دستورات لازم چنانچه پرونده حایز یکی از شرایط   

 

 ذیل می باشد. پرونده جهت کنترل و تایید معاونت درآمد و امور مشترکین شرکت ارسال گردد.

 

1-      ملک بیش از 100 واحد باشد.

 

2-      قطر قابل واگذاری بیش از 2 اینچ باشد.

 

3-      ظرفیت قراردادی بیش از 1500 مترمکعب

 

 

·    تحویل فیش های پرداختی جهت درج در پرونده و تکمیل فرم دکنت و ثبت درآمد.

 

·    تعیین نوبت نصب( حداکثر 5 روز در صورت نداشتن مانع)

 

·    تعیین لوازم مورد نیاز نصب و اخذ امضاهای مجاز

 

·    نصب انشعاب آب بر اساس استاندارد نصب

 

·    ورود اطلاعات نصب در سیستم فروش امور مشترکین